Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Kontaktul. Szosa Chełmińska 83, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 655 5560
fax: +48 56 655 5253
e-mail: szkola@liceum.umk.pl

Rada Rodziców

Rada rodziców jest integralnym podmiotem szkoły, działającym ściśle w jej strukturze i w jej ramach. Zakres autonomii wynika z zadań i kompetencji powołanych ustawą. Zasadnicze (ramowe) regulacje prawne dotyczące reprezentacji rodziców i ich statusu w szkole zawarte są w rozdziale 4 „Społeczne organy w systemie oświaty”, w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Przepisy te upoważniają do przygotowania własnych, lokalnych i szczegółowych rozwiązań (regulamin działalności).

REGULAMIN RADY RODZICÓW -> (454 KB)

W skład Rady Rodziców ULO wchodzą przewodniczący wszystkich klas, zwanych w Regulaminie Radami Oddziałowymi.

Przewodnicząca Rady Rodziców: Magdalena Kranz
Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: Kamila Sobków
Skarbnik Rady Rodziców: Anna Kochańska-Bayer

Rada Rodziców ULO przechowuje i wydatkuje środki zgromadzone na koncie Rady. Wszystkie środki zgromadzone w ramach Rady Rodziców, wszelkie wpłaty tworzą jeden fundusz i wszyscy uczniowie korzystają z tych środków na tych samych zasadach.

Środki zebrane i gromadzone na koncie Rady przeznacza się na wszelkie wydatki związane z kształceniem i wychowaniem naszych uczniów, np. na:

• Projekty szkolne
• Nagrody dla uczniów
• Imprezy szkolne
• Ponadstandardowe wyposażenie dla szkoły
• Dofinansowanie do wycieczek, szczególnie dla dzieci, których rodzice nie są w stanie samodzielnie sfinansować wycieczki
• Wsparcie uczniów, którzy borykają się z problemami finansowymi.

Rada Rodziców ULO uchwaliła, że każda klasa otrzyma jednorazowo w cyklu całego kształcenia, ale nie wcześniej niż w trzeciej klasie wsparcie finansowe w wysokości 1000 zł z przeznaczeniem na inicjatywę kulturalno-wychowawczą.

Wszelkie uczniowskie wnioski prosimy składać do sekretariatu na ręce Pani Agnieszki Pawlikowskiej, która przekaże je natychmiast po otrzymaniu Przewodniczącej Rady Rodziców.
W przypadku wniosków nauczycieli, prosimy o składanie ich przez e dziennik do Przewodniczącej Rady Rodziców ULO.
Rada Rodziców ULO rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 5 dni.

Nr konta Rady Rodziców ULO
86 1240 4009 1111 0011 0306 1152.